EMALIE AUTOKOSMETYKI CHEMIA TECHNICZNA

EN RU CZ

Auto Renolak

Ema­lie re­no­wa­cyj­ne w aero­zo­lu AUTO RENOLAK przezna­czo­ne są do od­nawiania ele­men­tów karoserii samo­cho­do­wych, wykony­wa­nia drobnych za­pra­wek oraz in­nych prac la­kier­ni­czych.
Charakte­ry­zu­ją się wy­sokimi trwałym poły­skiem, du­żą wy­trzy­ma­łością mechaniczną, od­por­nością na działa­nie czynni­ków atmosferycznych, do­brą odpornością na dzia­łanie rozpuszczalników oraz do­brą przyczepnością do podłoża.
Pod­kła­dy spe­cjal­ne w ae­ro­zo­lu prze­zna­czo­ne są do pierw­sze­go ma­lo­wa­nia po­wierzch­ni sta­lo­wych i żeliwnych. Pod­kład sza­ry ja­sny jest po­le­ca­ny szczególnie pod ba­zy me­ta­licz­ne a czer­wo­ny tlenkowy ja­ko ogól­ne­go sto­so­wa­nia. Pod­kłady charakte­ry­zu­ją się do­brą przy­czep­no­ścią do podłoża.

Opakowania: 150 ml, 400 ml i pisak MICRO 8 ml
Auto Renolak
Wykonanie: AGINUS