EMALIE AUTOKOSMETYKI CHEMIA TECHNICZNA

EN RU CZ

Emalie akrylowe fluorescencyjne

Prze­zna­czo­ne są do wy­ma­lo­wań ze­wnętrz­nych i we­wnętrz­nych mających na ce­lu nada­nie wy­ro­bom spe­cjal­nych efek­tów wi­zu­al­nych.
W ce­lu uzy­ska­nia pra­wi­dło­we­go efek­tu na­le­ży na­no­sić je na bia­łe, akry­lo­we tło oraz po­kryć bez­barw­nym la­kie­rem akry­lo­wym.

Opakowania: 400 ml
Emalie akrylowe fluorescencyjne
Wykonanie: AGINUS