EMALIE AUTOKOSMETYKI CHEMIA TECHNICZNA

EN RU CZ

Impregnat TSI

Bezbarwny preparat do konserwacji wyrobów ze skóry , a szczególnie do tapicerki skórzanej i impregnacji tkanin. Zapobiega wnikaniu brudu, wody oraz olejów, nie blokuje przewiewności skóry. Impregnuje skóry gładkie, naturalne, zamsz, nubuk, a także tekstylia. Nie używać preparatu do skór lakierowanych i syntetycznych.

Sposób użycia:
Przed użyciem sprawdzić na mało widocznym kawałku materiału. Preparat stosować wyłącznie na czyste powierzchnie. Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem, rozpylić z odległości około 20cm. Pojemnik trzymać w pozycji pionowej. Stosować wyłącznie przy otwartych drzwiach samochodu. Pokrywa skórę cienką warstwą nieprzemakalną. Działanie preparatu jest ograniczone w czasie, należy więc operację powtarzać.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H319 działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylonej ciecz. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50oC/122oF. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501 Zawartość i pojemnik przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów. EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Impregnat TSI
Wykonanie: AGINUS